Үлкен іріктеулердегі екіфакторлы кешен дисперсиясын талдау


Үлкен іріктеулердегі екіфакторлы кешен дисперсиясын есептеу үшін келесі формуланы қолданады:

  Жалпы дисперсия:

Су=∑рvаv2-Н, где Н=;

жалпыфакториалды дисперсия: Сх=∑hх-Н;

В фактор дисперсиясы: СА=∑hА-Н;

А фактор дисперсиясы: СВ=∑hВ-Н;

А және В факторларының бірегей әрекетінің дисперсиясы: САВ= СхАВ;

Қалдықты дисперсиялар: Сz=∑рvаv2-∑hх.

Су, Сх және Сz дисперсиялары бірфакторлы кешендегідей есептелінеді; корреляциялық тор үлгісіндегідей кесте құрылып, осы дисперсияларды есептеуге қажетті барлық мәліметтер алынады.

Мысал. Жануар азықтары мен күн жарығы ұзақтығының тауықтардың жұмыртқа салуына әсері. Дисперсияны есептеудегі қажетті мәліметтер  6.4.1 кестесінде келтірілген.

 

Кесте 6.4.1 Үлкен іріктеулердегі екіфакторлы біркелкі кешенді өңдеу

 

v (жұмыртқа салуы, дана)

Жануар азығы жоқ рацион (А1)

Жануар азығы бар рацион (А2)

рv

аv

рvаv

рvаv2

Жарық күн 8-10 сағ (В1)

Жарық күн 12-14 сағ (В2)

Жарық күн 8-10 сағ (В1)

Жарық күн 12-14 сағ(В2)

135-149

150-164

165-179

8

14

4

-

6

16

-

-

2

 

8

20

22

-3

-2

-1

-24

-40

-22

72

80

22

180-194

 

7

7

 

14

0

0

0

195-209

210-224

225-239

 

2

14

5

5

15

10

21

20

10

1

2

3

21

40

30

21

80

90

РА

РА аv

∑(рAаv)2

hx=

26

-56

3136

120,5

31

-26

676

21,8

28

+22

484

17,5

30

+65

4225

141

115

 

 

300,8

-

+5

365

рАах формуласы әрбір торша торларының  жиіліктерін аv ауытқуына  көбейту арқылы және осы туындылардың фактор бағандары бойынша қосындысынан алынады. Осы жиынтықтар әрбір фактор бағанының рА жолының астына жазылады.  

1 баған:

∑рАаv = 8(-3)+14(-2)+4(-1)=-56;

2 баған:

∑рАаv = 6(-2)+16(-1)+7·0+2·1=-26;

3 баған:

∑рАаv = 2(-1)+7·0+14·1+5·2=22;

4 баған:

∑рАаv = 5·1+15·2+10·3=65.