ГОМОГЕНДІ ЖҮЙЕДЕГІ ТЕПЕ-ТЕҢДІК ТАҚЫРЫБЫНА ТЕСТІК ТАПСЫРМА


1. Ерітінді рН-ы 2,0 тең болса, [H+] және [OH-] қаншаға

тең болады(моль/л)?

А. [H+]=10-2, [OH-]=10-12;

B. [H+]=10-3, [OH-]=10-11;

C. [H+]=10-12,[OH-]=10-2;

D. [H+]=0,1, [OH-]=0,2;

E. [H+]=0,1, [OH-]=0,2.

2. 0,1М Н2СО3 ерітіндісінің рН-ын есепте (К1 = 4,8∙10-7):

А. 9,4;

В. 8,5;

С. 6,9;

D. 0,1;

Е. 0,5.

3. 0,5н H2SO4 ерітіндісін n(1/2H2SO4)=0,1г/моль фиксаналынан дайындау үшін қандай ыдыс алу керек?

А. Өлшегіш колба 50 мл;

В. Өлшегіш колба 200 мл;

С. Цилиндр 100 мл;

D. Цилиндр 1000 мл;

Е. Өлшегіш колба 1000 мл.

4. 0,3н Al2(SO4)3 ерітіндісінің молярлығы нешеге тең (M)?

А. 0,54;

В. 1,02;

С. 0,05;

D. 0,3;

Е. 0,5.

5. 10%-ті (r = 0,958г/мл) NH3 ерітіндісінің молярлы концентрациясын есептеңіз:

А. 8,8;

В. 5,6;

С. 8,4;

D. 10;

Е. 6,3.

6. рН = 13 ерітіндінің 1мл-де қанша сутегі ионы бар?

А. 6,02∙10-10;

В. 10-13;

С. 6,02∙1013;

D. 6,02∙1023;

Е. 1,5∙1021.

7. Мына тұз гидролизге түседі:

А. Натрий хлориді;

В. Калий сульфаты;

С. Натрий фосфаты;

D. Калий нитраты;

Е. Калий хлориді.

8. Калий карбонаты тұзының гидролизін былай азайтады:

А. Қыздырып және сұйылтып;

В. Хлорлы сутек қышқылын қосып;

С. 1 және 2 пункттегі жағдай;

D. Натрий гидроксидін қосып;

Е. Сұйылтып.

9. 0,1М СН3СООН және 0,01М СН3СООNa ерітінділерінен пайда

болған буфер ерітіндісінің [H+] есептеңіз (моль/л) (КД = 1,82∙10-5;

рК = 4,75):

А. 1,78∙10-2;

В. 1,54∙10-2;

С. 1,82∙10-4;

D. 1,65∙10-4;

Е. 1,42∙10-3.

10. 0,5М Н3РО4 ерітіндісінің нормальді концентрациясы (н):

А. 1,5;

В. 2,7;

С. 2,5;

D. 1,3;

Е. 2,3.

11. 0,1М HCN ерітіндісінің диссоцация дәрежесі (Кд = 7,2∙10-10):

А. 4,5∙10-2;

В. 8,5∙10-5;

С. 4,5∙10-3;

D. 1,5∙10-4;

Е. 2,5∙10-3.

12. Сутегі ионының концентрациясы [H+] = 10-4моль/л болса, ерітіндінің рН-ы:

А. 4;

В. 10-4;

С. 1014;

D. 14;

Е. 10.

13. Мына ерітіндінің рН-ы жоғары:

А. 1М HCI;

B. 0,1M HCI;

C. 0,01M HCI;

D. 0,1M CH3COOH;

E. 1M CH3COOH.

14. 5л 2н фосфор қышқылының (fэкв(H3PO4) = 1/3) ерітіндісін дайындау үшін қанша көлем 30%-ті (ρ = 1,18г/мл) H3PO4 алу қажет (мл):

А. 800;

В. 400;

С. 922;

D. 500;

Е. 563.

15. 0,1М аммоний гидроксидінің диссоцация дәрежесі 0,0133 болса, ОН--ионының концентрациясы мына санға тең болады д = 1,76∙10-5) (моль/л):

А. 1,33∙10-3;

В. 1,33∙10-1;

С. 1,33∙10-2;

D. 1,76∙10-2;

Е. 1,76∙10-4.

16. 0,001М хлорлы сутек қышқылының рН-ы:

А. 3;

В. 2;

С. 1;

D. 0,1;

Е. 0,001.

17. 0,01М натрий гидроксиді ерітіндісінің рН-ы:

А. 2;

В. 0,01;

С. 12;

D. 11;

Е. 10.

18. 0,01М құмырсқа қышқылының диссоцация дәрежесі 0,01

болса, ерітінді рН:

А. 2;

В. 3;

С. 4;

D. 0,01;

Е. 0,001.

19. Электролиттік диссоцация теориясын ұсынған ғалым:

А. С. Аррениус;

В. П. Дебай;

С. Е. Гюккель;

D. Вант-Гофф;

Е. Нернст.

20. Диссоцация константасы деген ұғым мына заттарға

қолданылады:

А. Күшті электролиттерге;

В. Әлсіз электролиттерге;

С. Электролиттердің бәріне;

D. Иондарға;

Е. Қоспаларға.

21. Судың иондық көбейтіндісі мына формуламен көрсетіледі:

А. pH = -lg[H+];

B. pOH = -lg[OH-];

C. Kсу = [H+]∙[OH-];

D. Kсу = -lgKHOH;

E. Kсу = -lg[H+].

22. Cудың иондық көбейтіндісі температура өскен сайын:

А. Өседі;

В. Кемиді;

С. Өзгермейді;

D. Өседі, сосын кемиді;

Е. Кемиді, сосын өседі.

23. Сутектік көрсеткіш:

А. pOH = -lg[OH-];

B. Kсу = [H+]∙[OH-];

C. Kсу = -lg[H+];

D. pH = -lg[H+];

E. pH+рoН.

24. Судың иондық көбейтіндісінің мәні:

А. 10-7;

В. 10-14;

С. 10-10;

D. 7;

Е. 14.

25. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер байланысы

мына формуламен көрсетіледі:

А. рН + рОН = 10-11;

В. рН + рОН = 10-14;

С. рН + рОН = 14;

D. рН рОН = 14;

Е. рН + рОН = 1014.

26. Ерітіндінің нейтрал (бейтарап) ортасын сутегі ионының

[H+] мына концентрациясымен көрсетеді (моль/л):

А. 0,1;

В. 10-7;

С. 10-8;

D. 0,7;

Е. 10-14.

27. Сілтілік ерітіндіні сутегі ионының [H+] мына концентрациясы көрсетеді (моль/л):

А. 7;

В. 14;

С. 10-3;

D. 10-11;

Е. 10-14.

28. Қышқылдық ерітіндіні сутегі ионының [H+] мына концентрациясы көрсетеді (моль/л):

А. 14;

В. 7;

С. 3;

D. 10-3;

Е. 10-14.

29. Ерітіндінің рН-ы 1-ге азаюы үшін қосылатын зат:

А. Су;

В. КОН;

С. NaOH;

D. Сілті;

E. HCI.

30. Мына тұз гидролизге ұшырайды:

А. Натрий хлориді;

В. Калий хлориді;

С. Кальций хлориді;

D. Натрий карбонаты;

Е. Калий нитраты.