Берілгендер типі


Берілгендер типі– рұқсат етілген операциялардың анықталған жиынын біріктіретін өлшемдер жиыны.

Берілгендердің негізгі типтері

Берілгендер типі

Өлшем, бит

Міндердің диапазоны

unsigned char

8

0... 255

char

8

-128... 127

enum

16

-32768... 32767

unsigned int

16

0... 65535

short int (short)

16

-32768 ... 32767

unsigned short

16

0.... 65535

int

16

-32768... 32767

unsigned long

32

0... 4294967295

long

32

-2147483648... 2147483647

float

32

3.4Е-38... 3.4Е+38

double

64

1.7Е-308 .:.1.7Е+308

long double

80

3.4E-4932 ...1.1Е+4932

Әр бүтін сандық тип не таңбалы signed немесе таңбасыз unsigned  ретінде анықталуы мүмкін (үнсіздік бойынша signed).

Екі тип арасындағы айырмашылық –ішкі жариялаудың үлкен бит интерпретация ережесінде. signed спецификаторы ішкі жариялаудың үлкен биті таңбалы ретінде қабылдануын  талап етеді; unsigned ішкі жариялаудың үлкен биті бұл жағдайда таңбассыз болып есептелетін жарияланатын сандық мәннің кодына кіретінін анықтайды. Үнсіздік бойынша, префикс ретінде unsigned кілттік сөзінің болмауынан, кез келген бүтін тип таңбалы болып есептеледі  (signed). Сөйтіп, signed префиксін char, short, int, long қызметтік сөздерімен бірге қолдану артық. "Таңбалылықтың" белгілеулерін (спецификациясын) жекелеп қолдану рұқсат етілген.  Сонымен қатар, signed  signed int-ке эквивалентті; unsigned unsigned int-ке эквивалентті.

Айнымалыны с ипаттау. Әр айнымалы программада қолданылуы алдында сипатталуы керек, яғни, айнымалы үшін  жады бөлінуі керек. Айнымалы үшін бөлінетін жады аумағы және құрамының  интерпретациясы айнымалыны сипаттауда көрсеілген типіне байланысты.

Айнымалыны сипаттаудың қарапайым түрі:

тип айнымалының _атының _тізімі; мұндағы айнымалының аты – бұл тізімде үтірмен бөлінетін, программист таңдаған идентификаторлар; тип – типтердің біреуі.