Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін өзі  тексеру сұрақтары

 1.         Си тілінің алфавитіне қандай символдар кіреді?
 2.        Идентификатор деген не? Идентификторды рәсімдеу ережелері қандай?
 3.         Тұрақтылар деген не?
 4.         Айнымалылар деген не?
 5.         Си тіліндегі стандартты типтер қандай?
 6.         Препроцессордың дерективалары деген не? Препроцессордың қандай дерективалары бар?
 7.         Си тіліндегі программалардың құрылымы қандай?
 8.         Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай?

Негізгі әдебиеттер

 1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
 2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
 3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005 

Қосымша әдебиеттер

 1. 1.Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
 2. 2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984