Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін өзі тексеру сұрақтары

 1.  Тармақталған алгоритм деген?
 2.  Белгі деген не?
 3. goto шартсыз өту алгоритмінің тағайындалуы мен жазылу форматы қандай?
 4.  ifшартты өту алгоритмінің тағайындалуы мен жазылу форматы қандай?
 5.  Қысқаша түрде жазылған шартты өту операторы қалай жұмыс істейді?
 6.  Толық түрде жазылған шартты өту операторы қалай жұмыс істейді?
 7. Қарапайым оператор деген не?
 8. Құрама оператор деген не?Ол не үшін қолданылады?
 9.  Таңдау операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай?

Негізгі әдебиеттер

 1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
 2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
 3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

Қосымша әдебиеттер

 1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
 2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984