Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін өзі тексеру сұрақтары:

  1.  Циклдік алгоритм деген не?
  2. Шарты алдын ала берілген циклдік операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Шарты алдын ала берілген циклдік операторы жұмысының  блог –схемасын қалай көрсетуге болады?
  3.  Шарты соңынан  берілген циклдік операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Шарты соңынан берілген циклдік операторы жұмысының  блог –схемасын қалай көрсетуге болады?
  4.  Параметрлік цикл операторының тағайындалуы мен жазылу форматы қандай? Параметрлік цикл операторының  жұмысының  блог –схемасын қалай көрсетуге болады?

8.1. Негізгі әдебиеттер

  1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
  2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
  3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

Қосымша әдебиеттер

  1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
  2.  Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984