Өзін-өзі бақылау сұрақтары


Өзін өзі тексеру сұрақтары

 1. Массив деген не?
 2. Массивтің өлшемі деген  не?
 3. Программада бір өлшемді, екі өлшемді массивтер қалай сиптталады?
 4. Массив элементтеріне рұқсат алу қалай орындалады?
 5. Массивті қалай толтыруға болады?
 6.  Массивті экранға қалай шығарады?
 7. Бір өлшемді массивтер мен нұсқауыштар.

Негізгі әдебиеттер

 1.  Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
 2.  Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
 3.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

Қосымша әдебиеттер

 1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
 2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984