Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін өзі тексеру сұрақтары

 1.  Жол дегеніміз не?
 2. Программада жолды қалай сипаттауға болады?
 3. Жолдық берілгендерге қандай операциялар қолдануға болады?
 4. Жолдың жеке символына қалай рұқсат алуға болады?
 5.  Жолдармен жұмыс жасаудың қандай функциялары бар?
 6. Екі жолды қалай салыстыруға болады?
 7. Жолдық айнымалыға мәнді қалай меншіктеуге болады?
 8.  Жолдың ұзындығын қалай анықтауға болады?

Негізгі әдебиеттер

 1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
 2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
 3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

 Қосымша әдебиеттер

 1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
 2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984