Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін-өзі тексеру сұрақтары

  1.  Берілгендердің құрылымдық типі қайда қолданылуы мүмкін?
  2.  Құрылымды қалай анықтауға болады?
  3. Құрылымның жазу типі мен құрылымдық айнымалы арасындағы айырмашылық?
  4. Құрылым элментіне қалай рұқсат алуға болады?
  5. Құрылым бір типтегі элементтерден тұруы мүмкін бе?

Негізгі әдебиеттер

  1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 1995
  2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
  3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005

Қосымша әдебиеттер

  1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
  2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984