Өзін – өзі тексеру сұрақтары


Өзін-өзі тексеру сұрақтары

 1. Файл деген не?
 2. Өңдеу үшін берілгендер  файлдарын қолданудың қандай маңызы бар?
 3. Программада файлға нұсқаушы не үшін қолданылады?
 4. Файлдарды ашу мен жабу қалай орындалады?
 5.  Файлдармен жұмыс істеу үшін  енгізу мен шығарудың қандай функциялары бар?
 6. Файлдарды жаңа фйлдармен қала толтыруға болады?
 7. Файлдардың мәтіндік және екілік форматы.

Негізгі әдебиеттер

 1. Нейбауэр А. Моя первая программа на С/С++ /Перев. с англ. – СПб: Питер, 199
 2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке СиЖ Учеб. пособие. – 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 1999
 3. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005 

Қосымша әдебиеттер

 1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на Си. – М.: Бином, 2000
 2. Мейер Б., Бодуэн К. Методы программирования. Т. 1 и 2. – М.: Мир, 1984