Негізгі фигураларды құру


1. putpixel(x,y,c);

 (x,y) координаттарымен нүкте салу, c түсті білдіреді.

2. Сызық салу

line(x1,y1,x2,y2);

 (x1,y1)нүктесінен  (x2,y2) нүктесіне дейін сызық сызады.

lineto(x,y);

ағымдағы көрсеткіштен (x,y)нүктесіне дейін сызық сызады.            

Сызықтың түсі келесі функциямен беріледі

setcolor(c);

Сызықтың стилі келесі функциямен беріледі

setlinestyle(l,p,t);

l тұрған жерге сызықтың стилін береді;

Сызық стилдерінің кестесі

Константа аты

Константа мәні

Жазылуы

SolidLn

0

 

DottedLn

1

 

CrnterLn

2

 

DashedLn

3

 

UserBitLn

4

Қолданушы типі

t сызықтың қалыңдығын көрсетеді;

сызықтың қалыңдығының кестесі 

Константа аты

Константа мәні

Жазылуы

NormWidth

1

орташа(1 пиксель)

ThickWidth

3

қалың (3 пикселя)

P үлгіні береді

Егер қолданушы стандартты стиль қолданылса, онда р-ның мәні 0-ге тең.

Егер қолданушы өз стильін қолданса, онда р-ның мәні 4-ке тең.

3. Төртбұрыш салу


rectangle(x1,y1,x2,y2);

Боялмаған тіктөртбұрыш салу, мұндағы

Төртбұрыштың сызығын бояу үшін  setcolor функциясын қолданамыз, ал қалыңдығы мен стилін өзгерту үшін  setlinestyle функциясын қолданамыз.

bar(x1,y1,x2,y2);

Боялған тіктөртбұрыш салу

Бояғанда келесі функциямен өрнектелетін шаблон және түс қолданылады:

setfillstyle(n,c);

мұндағы, n- толтыру стилі,  c – түсі.

толтыру стилі кестесі

4. Параллелепипед салу

 

bar3d(x1,y1,x2,y2,d,t);

мұндағы,

d  үш өлшемді контурдың тереңдігін береді, t тік төртбұрышты параллелепипедке төбені қосу(t=1керек пе, жоқ (t=0) па соны анықтайды.Сызықтың түсі setcolor функциясымен анықталады. Сызықтың стилі setlinestyle функциясымен анықталады. Бояудың стилі мен түсі setfillstyle функциясымен анықталады.

5. Дөңгелек,дога,, эллипс салу

circle(x,y,r);

радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан дөңгелек салу.

түс setcolor функциясымен беріледі.


arc(x,y,b,e,r);

b  бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін,

 радиусы r, центрі (x,y) нүктесінде орналасқан

дога салу.

 Ескерту: Егер b=0, e=360 болса, онда дөңгелек сызылады.

ellipse(x,y,b,e,xr,yr);

b  бастапқы бұрыштан e соңғы бұрышына дейін(x,y)  нүктесінде центрі орналасқан эллипс салу, xr – X  бойынша радиус, yr –Y бойынша радиус.

6. Бояу түсі және фон түсі

setbkcolor(c);

Графикалық режимде фонның түсін анықтайды.

cleardevice();

Графикалық режимде экранды тазалау функциясы.

floodfill(x,y,c);

setfillstyle функциясымен анықталатын ағымдағы түспен және толтыру стилімен белгіленген аймақты бояйды.

(x, y) – белгіленген аймақтың ішінде орналасқан нүкте, c – белгіленген аймақтың шекарасының түсі. 

7. Графикалық режимде мәтін шығару

outtext(s);

Нұсқағыштың ағымдағы орынынан бастап мәтіннің жолын шығарады.

s – жолдық типтің айнымалысы немесе тұрақтысы.

outtextxy(x,y,s);

(x, y) – мәтіннің басы орналасатын  нүкте.

Ескерту: Экранға сандық берілгендерді шығару үшін алдымен санды жолға айландыру қажет.