Жазбаша үйге тапсырмалар (ЖҮТ 4)


I. Берілген өзгерістер үшін ионды-электронды теңдеулер құрыңдар. Реакция теңдеулеріндегі коэффициенттерін қойыңдар. Әр реакция үшін қай зат тотықтырғыш, қай зат тотықсыздандырғыш екенін көрсетіңдер. Қай зат тотықсызданады?

1. KBr + KBrO3 + H2SO4→ Br2 + K2SO4 + H2O

2. P + HJO3 + H2O → H3PO4 + HJ

3. H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

4. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

5. KMnO4 + H3PO3 + H2SO4 → MnSO4 + K3PO4 + H2O

6. Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

7. PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

8. P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO

9. KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

10. HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O

11. NaCrO2 + PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O

12. H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

13. K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

14. KClO3 + Na2SO3 → KCl + Na2SO4

15. HNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + N2O + H2O

II. Мына өзгерістерде қай процесс тотығу, қайсысы тотықсыздану процесі екенін электрондық теңдеу құрып көрсетіңдер:

1. As3– → As5+;

2. N5+ → N3– ;

3. S2– → S0

4. Mn6+ → Mn2+;

5. Cl5+ → Cl ;

6. N3– → N5+

7. N3– → N0 ;

8. Bi0 → Bi3+;

9. Mn4+ → Mn 2+

10. J2 → 2J ;

11. Cr3+ → Cr6+;

12. S6+ → S2-

13. Se0 → Se6+ ;

14. Cl0 → Cl 5+;

15. N5+ → N3–

III. Мына заттардың арасында тотығу-тотықсыздану реакциялары жүре ме? Неге?

1. NH3 және KMnO4;

2. HNO2 және HJ;

3. HCl және H2Se;

4. J2 және Cl2;

5. PH3 және HBr;

6. K2Cr2O7 және H3PO4;

7. HNO3 және H2S;

8. AsH3 және HNO3;

9. HCl және CrO3;

10. K2Cr2O7 және HCl;

11. H2S және Cl2;

12. H2SO4 және HCl;

13. Ca және HNO3;

14. Zn және H2SO4 (сұйыт.);

15. Zn және H2SO4 (конц.);

IV. Сулы ерітіндіде жүретін өзгерістер үшін электронды–иондық теңдеулерін аяқтаңдар:

1. MnO4→ MnO2;

2. SO42– → SO32–;

3. NO2→ NO3;

4. PbO2 → Pb2+;

5. PO33– → PO43–;

6. CrO42– + 4H2O → [Cr(OH)6]3–

7. NO3+ H+ → NH3;

8. SO42– → SO20;

9. Cr3+ → CrO42–;

10. Cr2O72– → Cr3+;

11. ClO→ Cl;

12. ClO3→ Cl;

13. SO32– → SO42–;

14. NO3→ NO20;

15. J20 → JO3.

V. Мына кестелермен көрсетілген реакциялар тотығу–тотықсыздану реакцияларының қай тобына жатады:

1. C + 4H+ → CH4;

2. SO2 + O3 → SO3 + O2;

3. SO32– + O2 → SO42–;

4. SO32– + MnO4 + H+ → SO42– + Mn2+ + H2O;

5. N2O5 → NO2 + O2;

6. KClO2 → KClO3 + KCl;

7. NO + NO2 → N2O3;

8. HNO3 → NO2 + O2 + H2O;

9. CrO3 → Cr2O3 + O2 ;

10. KClO3 → KCl + KClO4;

11. NH4NO3 → N2O + 2H2O;

12. AsO33– + H2O2 → AsO43– + H2O;

13. KClO3 → KCl + O2 ;

14. HClO → HClO3 + HCl;

15. NH4NO2 → N2 + 2H2O.

VI. Мына кестелердегі реакциялардың бағытын анықтаңдар және толық теңдеуін жазыңдар:

1. KJ + H3AsO4 ↔ KJO3 + HAsO2 + …

2. H2S + HClO ↔ H2SO4 + …

3. KCl + J2 + K2SO4 + … ↔ KClO3 + KJ + H2SO4

4. JO3 + Al + H+ ↔ J0 + Al3+ + …

5. ClO + Cl + H+ ↔ Cl2 + …

6. Zn + OH + …↔ [Zn(OH)4]2– + H2

7. S + J + … ↔ S2– + JO3 + H+

8. [Mn(H2O)6]2+ + Br2 ↔ MnO4 + Br + …

9. [Cr(H2O)6]3+ + [Fe(H2O)6]3+ ↔ Cr2O72– + [Fe(H2O)6]2+

10. [Cr(H2O)6]3+ + ClO↔ CrO42– + Cl +

11. Fe3+ + Hgo ↔ Fe2+ + Hg2+

12. HCl + H2SO4 ↔ Cl2 + H2SO3

13. H2S + H2SO3 ↔ S + H2O

14. Pb2+ + NO3 + H2O ↔ PbO2 + H+ + NO2

15. H2S + H2O2 ↔ SO42– + H+ + H2O

№1-№15 БЕРІЛГЕН ТАПСЫРМАЛАР БОЙЫНША ЖҮТ 4 ЖАЗУ КЕРЕК

1. I-VI тараудағы № 1 теңдеулер.

2. I-VI тараудағы № 2 теңдеулер.

3. I-VI тараудағы № 3 теңдеулер.

4. I- VI тараудағы № 4 теңдеулер.

5. I- VI тараудағы № 5 теңдеулер.

6. I- VI тараудағы № 6 теңдеулер.

7. I- VI тараудағы № 7 теңдеулер.

8. I- VI тараудағы № 8 теңдеулер.

9. I- VI тараудағы № 9 теңдеулер.

10. I-VI тараудағы № 10 теңдеулер.

11. I-VI тараудағы № 11 теңдеулер.

12. I-VI тараудағы № 12 теңдеулер.

13. I-VI тараудағы № 13 теңдеулер.

14. I-VI тараудағы № 14 теңдеулер.

15. I-VI тараудағы № 15 теңдеулер.