Аниондарды жүйелік анализдеу әдістері


Аниондарды негізінен екі түрлі жіктейді: барий және күміс тұздарының ерігіштігі бойынша (кесте 3.5) және тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш қасиеттері бойынша (Тананаев жіктеуі, кесте 3.6).

Аниондарды Ва2+ және Ag+ тұздарының ерігіштігі бойынша жіктеу

Кесте 3.5

Аналитикалық

топ

Аниондар

Топтық реагент

Түзілетін қосылыстар ерігіштігі

І

СО32-, SO42-, SO32-, SiO32-, PO43-,

(C2O42-, CrO42-, S2O32-, AsO43-, AsO33-, Cr2O72-, F-, B4O72-)

BaCl2

Барий тұздары суда ерімейді

ІІ

Cl-, I-, Br-, S2-,

(SCN-, CN-, BrO3-, ClO-, IO3-)                     

AgNO3

Күміс тұздары суда ерімейді

ІІІ

NO3-, NO2-, CH3COO-

(ClO3-, MnO4-)

Жоқ

Тұздары суда ериді

Аниондарды Тананаев бойынша жіктеу (тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш қасиеттері бойынша)

Кесте 3.6

Аналитикалық

топ

Аниондар

Қасиеттері

І

MnO4-, CrO42-, NO3-, NO2-, AsO43-

Тотықтырғыш аниондар

ІІ

Cl-, I-, Br-, S2-, SO32-, S2O32-, SCN-, AsO33-, C2O42-

Тотықсыздандырғыш аниондар

ІІІ

SO42-, PO42-, SiO32-, SO32-, B4O72-, CO32-, F-, CH3COO-

Индифферентті (тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш қасиеті жоқ) аниондар