Бақылау сұрақтары


1. Химиялық сапалық анализдің міндеттері.

2. Аналитикалық реакция деп қандай реакцияны атайды, ол қандай талаптарға сай болуы керек?

3. Аналитикалық реакцияны жүргізгенде қандай жағдайларды бақылап жүргізу керек?

4. Аналитикалық реакциялардың түрлері.

5. Сипатты қосылыста қандай қасиеттер болуы мүмкін?

6. Аналитикалық реакцияның сезімталдығы деген не, ол қандай шамалармен сипатталады?

7. Ерекше, талғамды реакциялар. Бөлшектік сапалық анализ.

8. Жүйелік сапалық анализ неге негізделген?

9. Топтық реагенттер, оларға қойылатын талаптар.

10. Катиондардың аналитикалық топтарға жіктелуінің қандай түрлері бар? Оларды сипатта.

11. Аниондардың аналитикалық топтарға жіктелуінің қандай түрлері бар? Оларды сипатта.