Екі орташаны салыстыру. Фишер критериі


Кейде анализ мақсатында 2 жиынтықтың орташаларын (немесе дисперсияларын) салыстыру қажет болады. Мысалы, бір объектіні 2 әдіспен анализдеу нәтижелерін немесе 1 әдіспен, бірақ 2 зертханада анализдеу нәтижелерін. Ол үшін Фишер критериі есептеледі:

; ;

Егер есептелген F-критерий шамасы кестелік F-критерий шамасынан кем болса, онда екі орташа өзара жуық, яғни 2 таңдаманы 1 жиынтыққа қосуға болады. Егер, керісінше, есептелген F-критерий шамасы кестелік F-критерий шамасынан артық болса, онда екі орташа алшақ, таңдамаларды бір жиынтыққа қосуға болмайды.