Бақылау сұрақтары:


1. Хроматографиялық анализдің негізі, ерекшелігі.

2. Хроматографиялық анализ әдістерінің жіктелуі:

-газдық және сұйықтық хроматография,

-адсорбциялық және таралмалы хроматография,

-колонкалық және жазықтық хроматография.

3. Фронтальды, элюентті, ығыстырмалы хроматография.

4. Хроматограмманың негізгі сипаттамалары: хроматографиялық шыңның биіктігі мен ені, бөгелу уақыты, бөгелу көлемі.

5. Теориялық табақшалар концепциясы. Теориялық табақшалар саны.

6. Теориялық табақшаға эквивалентті биіктік (ТТЭБ).

7. Адсорбция изотермалары, олардың түрлері: Генри, Лэнгмюр, Фрейндлих изотермалары.

8. Хроматографияның кинетикалық теориясы. Хроматографиялық зоналардың термодинамикалық, кинетикалық және диффузиялық жайылуы.

9. Жазықтық хроматография әдістері: қағаздық және жұқа қабаттық хроматография әдістері.

10. Жазықтық хроматограмма түрлері. Концентрацияны анықтау әдістері.

11. Ион алмасу хроматографиясының негізі.

12. Иониттер, жіктелуі, ион алмасу процестері.

13. Алмасу сиымдылығы дегеніміз не және оның қолданылуы?

14. Келесі түсініктерге анықтама беріңдер:

-Иониттің статикалық алмасу сиымдылығы (САС).

-Иониттің динамикалық алмасу сиымдылығы (ДАС).

-Иониттің толық динамикалық алмасу сиымдылығы (ТДАС).

15. Неліктен ион алмасу хроматографиясын сандық анализде пайдалануға болады?

16. Катиондарды және аниондарды сандық анықтау қалай жүргізіледі?

17. Иониттерді регенерациялау.

18. Ион алмасу хроматографиясының кемшіліктері.