Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1.       Оразалиева Э.Когнитивтік лингвистика:қалыптасуы мен дамуы,-А,2007.

2.       Ақбердиева Б. Когнитивтік лингвистика,-А,2009.

3.       Елемесова Ш. Көркем мәтіндегі ұлттық мәдениеттің тілдік релеванттары. фил.ғыл.кан.дисс. Алматы, 2003 .

4.       Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері . А., 1998.

5.       Қайдаров Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері.-А.,1998.

6.      Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті. (салыстырмалы-салғастырмалы лингво-мәдени сараптама): филол.ғыл.док. дисс.–Алматы, 2004. -228 б.