Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: Театра Системе, 2004.

2. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; Алматы, 2007.

3. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – А.,1998.

4. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері. – Тілтаным, А., 2002. ,№4.