Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: Театра Системе, 2004.

2. Оразалиева Э, Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; Алматы, 2007.

3. Садирова К. Тілді зерттеуді когнитивтік тұрғыдан түсіндірудің кейбір мәселелері./ Тілтаным,2007,№1.

4. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998ж.

5. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері. – Тілтаным, Алматы, 2002ж. ‑ №4