Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: 2004.

2.Оразалиева Э, Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; А.,2007ж.

3. Гумбольдт. В. Избранные труды по языкознанию. Пер  с нем. – Москва, 2000г.

4. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998ж.

5. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері. – Тілтаным, Алматы, 2002ж. ‑ №4.