Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


1. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері. Тілтаным.

2. Оразалиева Э. Танымдық қазақ тілі. Оқу құралы. – Алматы: Мұрагер, 2005.

3. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: Театра Системе, 2004г.

4. Оразалиева Э, Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; Алматы, 2007.

5. Хұсайынов Б.Концептуалды талдаудың рөлі// Тілтаным.№1.

6. Әмірбекова  А.Б. Концептілік құрылымдардың поэтикалық мәтіндегі вербалдану ерекшелігі(М.Мақатаев поэзиясы бойынша).Филол.ғыл.канд.дисс. автореф.,-А.,2006.

7. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998ж.

8. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері. – Тілтаным, Алматы, 2002ж. ‑ №4