Тіл және қоғам. Әлеуметтік лингвистика. Тілдердің дамуы


1. Тіл және қоғам мәселесінің әлеуметтік лингвистика үшін маңызы.

2. Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу нысаны, мақсаты мен міндеттері

Әлеуметтік лингвистика үшін аса қажетті мәселелердің қатарында тілдің (тілдердің) өмір сұру формасынан туатын тілдік жағдайлар, тіл мен мәдениеттің байланысы, тіл саясаты тағы басқа жатады. Тілдің әлеуметтік табиғатына алғаш көніл аударған 19 ғасырда П. Лафарг, А. Мейе, А. Соммерфельт, 20 ғасырда Прага  мектебі  қалыптаса  бастады. Әлеуметтік зерттеулердің негізгі 20 ғасыр 20—30 жылдарында салынған (Л. П. Якубинский, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, В. М. Жирмунский, Е. Д. Поливанов тағы басқа). 60—70 жылдары тіл саясаты мен онын практикалық мәселелерін қазіргі қоғам талабына сай шешудің өзектілігіне, қоғамдық құбылыс ретінде тіл табиғатың теренірек зерттеу мақсатына байланысты тілдің әлеуметтік мәселелеріне қызығушылық артты.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1.     Тіл және қоғам өзара қалай байланысады?

2.     Социолингвистика нені зерттейді?

3.     Тілдің қоғамдық қызметтерін саралаңыз.
Сілтемені қараңыз: http://ffre.ru/polmerbewatyrnaotr.html

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.     Аханов К. Грамматика теориясының негіздері: жоғары оқу орындарының филология факультеттеріне арналған оқу құралы / К. Аханов. - Алматы: Өлке, 2010

2.     Шалабай, Б. Қазіргі қазақ тілі синтаксис. – Алматы, 2012

3.     Ковчиков. В.А. Психолингвистика.Теория речевой  деятельности. - М:  Астрель, 2007

4.     Шаяхметұлы.Қ. Қазіргі қазақ тілі.  Сөзжасам-дериватология, сөзөзгерім-морфология. Семей; Новосібір: Талер-Пресс, 2007

5.     Копыленко М.М. Избранные труды в 2-томах. А:Ин-т языкознания им. А.Байтурсынова., 2010.,2010