Бірнеше пішіндермен жұмыс жасау


Бірнеше пішіндермен жұмыстар орындамастан бұрын Студенттерге Picture пішінінің қасиеті және Load Picture функциясын пайдалануға келесі мысалдарды орындатуға болады.

Picture қасиеті пішін терезесінде әрқашан рас толық кескін бейнеленіп тұратындай етіп жасауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны жобалай отырып, оны Proporties  терезесіндегі тізімді таңдай отырып тағайындауға болады. Пайда болған диалогтық терезеден қажетті суреттен тұратын файлды таңдау қажет.

Бағдарламаның орындалуын алдын – ала өзгерту үшін Load Picture функциясын пайдалануға болады. Бұл функцияның синтаксисі мына түрде болып келеді:

Load Picture (файл аты)

Файл атауына сурет файлын көрсету қажет. Мұндай ICO, BMP,  WMFфайлдар әдетте кеңейтілуде болып келеді. Файлдың аты болмаған функция бос суретті қайтарады.

1 – мысал. Пішінде шерткенде, пішінде сурет шығатын бағдарлама құрыңдар.

Бағдарлама кодының үлгісі:

Private Sub Form1_Click ( )

   Form1.Picture= Load Picture (“C:\WINDOWS\Жұмыс үстелі\Сабақ_VB_1\.Лес.bmp)

End Sub

Private Sub Form1_DblClick ( )

End

End Sub

(қайда C:\WINDOWS\Жұмыс үстелі\Сабақ_VB_1\.Лес.bmp суреттің файлыеа жол сілтеу)

Пішінді басқа объектілер сияқты жасыруға және көрсетуге, көшірмесін жасауға болады. Пішінді жасыру үшін Visible (False орнатып) қасиетін пайдалануға да болады, тағы Hide (Form1.Hide) пайдалануға да болады, ал көрсету үшін Show қасиетін пайдалану керек  (Form1. Show)  .

3 – мысал. Екі пішіннен тұратын жоба құру керек. Бірінші пішіннен біз, екінші пішіннің қасиетін өзгертеміз.

Екінші пішінді (Form2) құру үшін Project – Add Form командасын орындап, пайда болған терезеден Form белгілеп ашуды шертіңіз. Бірінші пішім үшін код жазу үшін, жоба терезесінен оны белгілендер, одан кейін View – Code командасын орындандар. Осы амалы екінші пішін үшін де орындандар.

Бірінші пішін кодының үлгісі:

Private Sub Form_Click ( )

Form2.Show “2 Пішінді көрсетеміз (Form2)”

Form2.Caption= “№2 Пішін” “Cекінші пішінннің Сaption қасиетін өзгертеміз

Form2.BackColor= RGB(255, 0, 0) Екінші пішіннің түсін өзгертеміз

End Sub

 

Private Sub Form_Load ( ) Пішінді іске қосқанда:

Form2.Visible=False “Бағдарламаны жүктегенде екінші пішінді көрінбейтіндей етіп жасаймыз

End Sub

 

Екінші пішін кодының үлгісі:

Private Sub Form_Click ( )

End

End Sub

 

Тапсырма: төмендегі мысалдарды шығару үшін берілген мысалдардың кодына өзгеріс енгізу :

·             бірінші пішінді шерткенде 1 – пішін көрінбеуге тиіс. Бағдарламалық жомен 2 – пішіннің түсі, тақырыбы мен өлшемі өзгертіліп көріктеу қажет;

·       2 – пішінді шерткенде пішін көрінбеуге тиіс. Бағдарламалық жолмен 1 – пішіннің түсі, тақырыбы мен өлшемі өзгертіліп көрінуі қажет;

·       Пішіндегі батырманы шерткенде қосымшаның жұмысы тоқталуы қажет.

Бірінші пішін кодының үлгісі:

Private Sub Form_Click ( )

Form2.Visible=False

Form2.Show “ Пішінді көрсетеміз 2 (Form2)”

Form2.Caption= “№2 Пішін” “Cекінші пішінннің Сaption қасиетін өзгертеміз

Form2.BackColor= RGB(15,100, 0) Екінші пішіннің түсін өзгертеміз

Form1.Height=4000

Form1.Width=2000

End Sub

 

Private Sub Form1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

End

End Sub

 

Private Sub Form_Load ( ) Пішінді іске қосқанда:

Form2.Visible=False “Бағдарламаны жүктегенде екінші пішінді көрінбейтіндей етіп жасаймыз

End Sub

 

Екінші пішін кодының үлгісі:

Private Sub Form_Click ( )

Form2.Visible=False

Form2.Show “ Пішінді көрсетеміз 2 (Form2)”

Form2.Caption= “№2 Пішін” “Cекінші пішінннің Сaption қасиетін өзгертеміз

Form2.BackColor= RGB(100, 155, 0) Екінші пішіннің түсін өзгертеміз

Form1.Height=4000

Form1.Width=2000

End Sub