Мультимедиа Visual Basic ортасында


Негізгі мақсаты: мультимедиа түсінігін енгізу; Студенттерді Multimedia Control 6.0. компонентімен таныстыру.

   Білім мен білікке қойылатын талаптар: Студенттер Microsoft Multimedia Control 6.0., интерфейсі MCI, компоентінің тағайындалуын, қасиеттерін, мультимедиа файлдарының типтерін білу қажет; бейне және аудио файлдарын Multimedia Control 6.0. компоненттерінде қолдана білуде.

   Бұл бөлімдер есептерін шешуде, Студенттермен мультимедиа түсінігін анықтап алу керек.

   Мультимедиа- ол қандай болсын тасымалдағышта компакт- диск, магниттік лента немесе қатқыл диск болса да компьютердің көмегімен аудио және видео ақпараттармен жұмыс істеуге мүмкіншілік беретін технология. Мультимедиа құрылғыларын Visual Basic 6.0. басқару үшін арнайы MCI интерфейсін қолданылады.

   Visual Basic 6.0 MCI мультимедианы басқару интерфейсі мультимедиалық файлдардың, форматтардың негізгі түрлерінің барлығын қолдайды, олардың тізімі 10.1- кестеде келтірілген.

 

Кесте- 10.1. мультимедиа файлдардың негізгі типтері.

Файлдар типі

Ескерту

AVI

 

MPEG

MID,RMI

 

WAV

AVI(Audio Visual Interleaved) форматындағы бейне файл

Сығылған бейне кескін

(Musical Instrument Digital Interface) MIDI форматындағы реттемелер.

Дыбыстық файлдар

MCI Интерфейсі

Visual Basic 6.0.- ет мультимедиа мүмкіндіктерін іске асыру үшін мультимедиа құрылғыларын басқаратын Windows функцияларына қатынасты қамтамасыз ететін MCI интерфейсі қолданылады. Бұл интерфейстің көптеген қасиеттері және командалар жиынтығынан тұратын мультимедианы басқаратын және оны толық бақылайтын MMControl басқару элементі негізгі компонеті болып табылады.

Оны қолданба пайдаланушы үшін, жобаға Project(жоба)- Components(компоненттер) командасы арқылы ашылатын Components диалогтық терезесінің көмегімен міндетті түрде Microsoft Multimedia Control 6.0. кітапханасын қосу керек.

Бұл кітапхананы қосқаннан кейін басқару элементтері панелінде MMControl басқару элементін құратын MMControl батырмасы пайда болады.

MMControl мультимедианы басқару элементі 10.3 кестеде сипатталған панельде тоғыз батырмадан тұрады.

Кесте-10.3. MMControl басқару элементінің батырмалары

Батырма аты

Сипаттамасы

Prev(алдынғы)

(файлдың) жазбаның басына көшу

Next(келесі)

(файлдың) жазбаның сонына көшу

Step(алға қадам)

Бір қадам алға көшу (кадр)

Back(артқа қадам)

Бір қадам артқа көшу(кадр)

Pause(үзіліс)

Жазуды не көрсеуді тоқтату

Play(көрсетілуі)

Жазуды көрсету

Record(жазылуы)

Ақпараты жазу

Stop(тоқта)

Жазуды не көрсетуді тоқтату

Eject(шығарып алу)

Тасығыштағы құрылғыдан босату

<

       MMControl басқару элементінің мультимедианы басқаруға мүмкіндік беретін көптеген қасиеттер. Олардың кейбіреуі 10.4 көрсетілген.

       Кесте-10.4. MMControl басқару элементінің негізгі қасиеттері.

Қасиеті

Сипаттамасы

Auto Enable

Батырмалар жиынын жұмыс істеу құрылымына

Back Enabled

Back батырмасына қатынас жасайды (қадам артқа)

Eject Enabled

Eject батырмасына қатынас жасайды (шығару)

Next Enabled

Next батырмасына қатынас жасайды (шығару)

Pause Enabled

Pause (үзіліс) батырмасына қатынас жасайды

Play Enabled

Play(көрсету) батырмасына қатынас жасайды

PrevEnabled

Prev(алдыңғы) батырмасына қатынас жасайды

Record Enabled

Record(жазу) батырмасына қатынас жасайды

Step Enabled

Step(қадамаға алға) батырмасына қатынас жасайды

Stop Enabled

Stop(тоқта) батырмасына қатынас жасайды

Back Visible

Back(қадам артқа) батырмасына қатынас жасайды

Eject Visible

Eject батырмасын көрінуін тағайындайды (шығару)

Next Visible

Next батырмасын көрінуін тағайындайды (келесі)

Pause Visible

Pause батырмасын көрінуін тағайындайды (пауза)

Play Visible

Play батырмасын көрінуін тағайындайды (көрсету)

PrevVisible

Prev батырмасын көрінуін тағайындайды (алдыңғы)

Record Visible

Record батырмасын көрінуін тағайындайды (жазу)

Step Visible

Step батырмасын көрінуін тағайындайды (қадам алға)

Stop Visible

Stop батырмасын көрінуін тағайындайды (тоқта)

Filename

 Тасымалдаушының файлдық құрылымында файлды орнатуды орнатады

       AutoEnable қасиеті әр түрлі мультимедиа құрылғыларының жұмысы режимінде батырмалардың қатынасын орнатуды ойламауын қамтамасыз етеді. Егер бұл қасиетке True мәні орнатылса, онда құрылғы жұмысының әрбір режиміне осы режимге сәйкес автоматты түрде батырмалар жиынына қатынас қосылады. Мысалы, компакт- дискіледі ойнату барысында егер диск құрылғыға қойылса онда Prev (алдыңғысы), Next(келесі), Play(көрсету), және Eject(шығару) батырмаларына автоматты түрде қатынас пайда болады. Play ойнату батырмасын іске қосқан кезде автоматы түрде қатынас болмайды, ал Stop(стоп) батырмасына қатынас бар болады.

       MMControl- дың басқару элементтерінің оқиғаларының көпшілігі батырмалармен байланысты. Мысалаға Back батырмасында келесі оқиғалар бар:

·   BackClick- батырмаға басу барысында көрінеді;

·   Back Competed- құрылғыны айналдырғанда көрінеді;

·   BackGotFocus- батырмаға фокус орнатқанда көрінеді;

·   BackLostFocus- фокус батырмасын жоғалтса пайда болады.

       MMControl басқару элментінің барлық батырмаларында және әр сәйкес команадалардың батырмаларына сәйкес оқиғалар бар.

       MMControl басқару элементінің «таймері» болып табылатын және объектінің өзімен жасалатын StatusUpdate оқиғасына міндетті түрде көңіл бөлінедер. Бұл оқиғаның ара қашықтығы UpdateInterval қасиетінде миллисеукндпен орнатылады. Бұл оқиғаны әр түрлі ақпараттарды жұмыс істеу барысындағы кщмандалардың орындалуын шығаруда пайдаланады.

       MMControl басқару элементін баптау өте қарапайым және Property Pages(қасиеттер парақтары) диалогтық терезесі арқылы орындалады. Ол терезені шақыру View(вид)менюінен Property Pages командасын орнату қажет. баптаудың Controls(басқару батыормалары) негізгі қосымшасы болып табылады. Бұл қосымшада басқару элементінің суреті бар батырманың жанына сәйкес жалаушаны орнатып әр батырманың қатынасын және көрінуін тағайындауға болады. Осыдан барып жалаушаның атын, суретте көрсеткендей, сәйкес қасиеттермен әор батырмаға қатынасын және көрінуін байқауға болады (кесте 10.4).

       Мультимедианы басқару MMControl басқару элементтерініңбатырмаларына сәйкес командалардың көмегімен орындалады (кесте 10.5). сонымен қатар MMControl басқару элементі іздеу, сақтау, ашу/жабу құрылғыларының командасын орындайды.

       Кесте 10.5 Mcontrol басқару элементінің командалары

Командалар

Тағайындалуы

Open

Close

Prev

 

 

Next

 

Step

Back

Pause

Play

Record

Stop

Eject

Save

Seek

Жұмыс істеуге файл (құрылғы) ашады

Файлды жабады (құрылғы)

Алдынғы тіректің басына көшеді. Егер ол бірінші трек немесе файл болса, онда көшу тректің басына немесе файлға орнатылады.

Келесі тректің басына көшеді. Егер ол ақырғы файл не трек болса, көшу тректің не файлдың басына болады.

Трек бойынша (файл) бір қадамға (кадрға) алға жылжиды

Трек бойынша (файл) бір қадамға (кадрға) артқа жылжиды

Құрылғыны тоқтатады

Құрылғыдағы ақапаратты ойнатады

Ақпаратты жазады

Құрылғы жұмысын тоқтатады

Құрылғыдан тасымалдаушына босатады

Ашылаған файлды сақтайды

Құрылғыдағы немесе файлдағы кезенді (трек) табады

       MMControl басқару элементтерін мысалдардан үйренеміз.

       1-мысал. Дыбыстық файлдарды ойнататын бағдаралама құрамыз. Пішінге батырмаларды орнатындар. (Caption=«открыть»), MMControl (Name=MM), Common Dialog (Name=CD).

       Пішіннің түрінің үлгісі суретте ұсынылған.

       Коды:

       Private Sub Command1_Click()

       CD.ShowOpen’файлдарды ашу терезесін шақырамыз

       MM.FileName=CD.FileName Тандалаған файлды ашамыз

       MM.Comand=”open” Іске қосамыз

       End Sub

       Дыбыстық файлды тыңдау үшін қосымшаны іске қосу жеткілікті, кез- келген дыбыстық файлды таңдаймыз және Play батырмасын басамыз. Бұл мысалда бырлық батырмалар автоматты таңдалады: бізден олар тәуелсіз. Келесі қадамға мұның барлығын өзіміз жасаймыз.

       MMControl – дағы керексіз батырмаларды жою үшін оны пішінге орналастырамыз. Содан кейін тышқанның оң жақ батырмасын басып, менюден- «Properties» таңдаймыз, содан кейін пайда болған терезеден Control қосымшасын басамыз. Батырмаға қарсы 2 жалауша орналасқан. біріншісі Enabled- ол батырманың екпініділігін, егер қанат белгі жоқ болса онда екпінді емес. Екінші Visible- ол көрінуі, егер қанат белгі қойылса онда батырма көрінеді, ал жоқ болса ол көрінбейді.

       AutoEnabled=False қасиетін өшіруді ұмытпандар.

       Осының барлығын өзіміз қолмен  жасауға  да болады,

Мысалы:

       Private Sub Form Load()

       MM. AutoEnabled=FalseAutoEnabled өшіреміз

       MM. PrevEnabled=Trueбірініші батырманы екпінді етеміз

       MM. PrevVisible=True ‘және көрінетіндей

       End Sub

       Мысал2. бейне файлдарды көретін баағадрлама құрамыз.

       Пішінге батырмалар орналастырамыз (Caption=«открыть»), және Picturel(Video роликтерді көрсетуде)

Коды:

       Private Sub Command1_Click()

       CD1.ShowOpen’файлдарды ашу терезесін шақырамыз

       MM.FileName=CD1.FileName ‘Тандалаған файлды ашамыз

       MM.Comand=”open” Іске қосамыз

       MM.hWndDisplay=Picturel.hWnd

       End Sub