Мультимедиялық бағдарламаларды өндеу технологиясы. Бағдарламалар құру


Білім мен білікке қойлатын талаптар: Студенттер Visual Basic ортасында қоданбаларды жобалаудың негізгі кезендерін білу керек. Visual Basic ортасында негізгі компоненттерді пайдаланып қарапайым қолданбаларды жобалай білу керек.

Мультимедиялық бағдарламалдарды өндеу технологиясы. Бағдарламалар құру.

Электрондық басылымдар- бұл графикалық, мәтіндік, сандық, сөйлеу, әуендік, бейне және басқа ақпараттар, сонымен қатар қолданушының басылған құжаттарының жиыны. Электрондық басылымдар кез- келегн электрондық тасымалдаушыда (магниттік лента, диск), оптикалық қолданылуы мүмкін, сонымен қатар электрондық компьютерлік  желілерде де көреді.

Мультимедиалық бағдарламаларды өндеу барысында оның қандай болуы керек екенің ескеру қажет.

 • Эргономиялық, яғни қолданушының қолдануы жіне менгеру үшін қарапайым болу қажет.
 • Оқыту барысында қолдану үшін әмбебаптағы, бұл әр компьютерлік оқыту бағдарламысн тек автордың өзі ғана қолданбай әрбір мұғалім қолданатындайц болуы керек.
 • Жеке және өзіндік жұмыстарын ұсынатын оқытуда жеке- бағдарланған бағытта болу керек;

Мультимедиялық бағдарламалардың өңделуінің деңгейлерін, жалпы сапа көрсеткішін тізіп шығарайық:

 • өту, сілтемелер т.с.с. барлық қарастырылған компоненттері орындалады;
 • бағдарламады іске қосу операциялық ортаның немесе орындалады;

Дидактикалық көрсеткіштері:

 • Студенттердің жеке бағдарламаны баптау мүмкіндіктері;
 • Студенттердің өздік жұмысы құралдарының мүмкін болуы;
 • бағдарлама компоненттерінің интерактивті әсерлерінің қолданушыға әсерінің шапшаңдығы мен адекваттылығы;
 • бағдарлама бөлімдері бойынша ауысудың (навегациялауының) қарапайымдылығы;

Эргонимикалық көрсеткіштері:

 • экран өрісін рәсімдеудегі қабылданған ережелерді және қолданушы интерфейсін (түстер гаммасы, әріптік-сандық рәсімдердің, бейнеқатар, графикалық элементтердің, реттілігі және мәнерлілігі, контексттік көмек, дыбыстық сүйемелдеу) тұрғызудағы негізгі қағидаларды сақтауы.
 • Бір-бірімен мағынасы бойынша байланысқан бірнеше қосылатын модульдероден тұратын бағдарламалар, экранға сиятын қолданушының белгішемен жұмысының әректін іске асыратын әр компоненттін жұмысына қосылатын ортақ бағдарламалық топ ретінде рәсімделуі қажет.

Мультимедиялық бағдараламаларды өңдеу технологиясын бастауыш мектептің математикалық пәнін оқытудың «5 санының құрамы» тақырыбын оқыту үшін құрылған бағдарлама мысалын көреміз.

   1-қадам. Есептің қойылуы.

   1-сынып Студенттеры үшін математика пәнінен «5 санының құрамы» бағдарламасын өңдеу қажет. Бағдарлама Студенттердің 5 санының құрамымен таныстыратындай болуы, сонымен қатар білімін тексеріп, 1 мен 5 аралығындағы сандарды қосуды және азайтуды орындай білуі қажет.

   2-қадам. Визуалді жобалау.

   3-қадам. Код бойынша бағдарламалау.

Берілген мысалда барлық фондық суреттер Paint графикалық редакторының көменгімен құрылған, содан кейін сурет қолданылады.

1.Бағдарлама процесінде Студенттерге берілген дұрыс жауаптар саны ескеріледі, бізге жергілікті айнымалар қажет. Бұл айнымалыларды сипаттауда модульдік деңгейде жүргіземіз.

Ол үшін жоба терезесінде Project → Add Module командасын орындандар. Пайда болған терезеде келесі әрекетерді көрсетіндер:

Public k As Integer

Public n As Integer

Public m As Integer

Public c As Integer

Public b As Integer

 

2.1-пішін. Пішіннің Picture қасиетінде сурет файылына жол көрсетеміз. Пішінде батырманы орналастырамыз, Picture қасиетінде сурет файылына жол көрсетіледі, Style қасиетінде – Graphical көрсетіледі. Пішін және батырмалар үшін қажетті қасиеттерді пішінді жүктеу барысында бағдарламалық жолмен өзгертеміз. Пішіннің түрі суретте ұсынылған.

Бірінші пішіннің коды:

Private Sub Command1_ Click ()

Form1.Hide

Form2.Show

End Sub

 

Private Sub Form Load ()

Form2.Hide

Form3.Hide

Form4.Hide

Form5.Hide

Form1.Left=10

Form1.Top=10

Form1.Height=Screen. Height

Form1.Width=Screen. Width

Form1.Caption=’5 саны

x= Form1.Height

y= Form1.Width

Command1. Left=x-50

Command1.Top=y-4500

End Sub

 

3.2-пішін. Жобаға екінші пішінді қосамыз (Project → Add Form). Пішіннің Picture қасеитіне сурет файылына жол көрсетеміз. Пішінде келесі объектілерді орналастырамыз: Picture батырмасы қасиетіне сурет файылына жол көрсетіледі, Style қасиетіне - Graphical тағайындалады. Caption  қасиеті белгісіне – барлық шеңбердің қанша екенің санап шық деп тағайындаймыз.Text қасиетіндегі мәтіндік өрісті тазаландар,  BackColor қасиетінде сары түсті таңдар. Пішіннің қажетті қасиеттерімен батырмаларын пішінді жүктеу барысында бағдарламалық жолымен өзгертеміз. Пішіннің келбеті суретте ұсынылған.

Екінші пішінінің коды:

Private Sub Command1_Click ()

If Text1.Text=””Then Text1.SetFocus

If Text1.Text=”5” Then k=1

Form2.Visible=False

Form3.Show

End Sub

Private Sub Form Load ()

Form2.Left=10

Form2.Top=10

Form2.Height=Screen. Height

Form2.Width=Screen. Width

Form2.Caption=”5 саны

x=Form2. Height

y= Form2.Width

Command1.Left=x-50

Command1.Top=y-4500

End Sub

 

4.3-пішін. Picture қасиетінде сурет файлына жол сілтейміз. Пішінге келесі объектілерді орналастырамыз: Picture қасиеті батырмасына сурет файлынан жол көрсетіледі, Style қасиетіне - Graphical орналастырамыз. Caption  қасиеті белгіге – барлығы қанша ұшбұрыш бар деп тағайындаймыз.

   Text қасиетіндегі  мәтіндік өрісті тазалаңдар, Back Color қасиетінде сары түсті таңдаңдар. Пішіннің қажетті қасиеттері мен батырмаларын пішінді жүктеу барысында бағдарламалық жолмен өзгертеміз. Пішіннің келбеті суретте ұсынылған.

Үшінші пішін үшін:

Private Sub Form Load ()

Form3.Left=10

Form3.Top=10

Form3.Height=Screen. Height

Form3.Width=Screen. Width

Form3.Caption=’5 саны

x= Form3.Height

y= Form3.Width

Command1. Left=x-20

Command1.Top=y-4500

End Sub

 

Private Sub Command1_Click ()

If Text1.Text=””Then Text1.SetFocus

If Text1.Text=”5” Then n=1

Form3.Visible=False

Form4.Show

End Sub

 

5.4-пішін. Picture қасиетінде сурет файлына жол сілтейміз. Пішінге келесі объектілерді орналастырамыз: Picture қасиеті батырмасына сурет файлынан жол көрсетіледі, Style қасиетіне - Graphical орналастырамыз. Caption  қасиетті 1-белгіге-Қосындыны есепте деп тағайындаймыз. Caption  қасиетінің екіншісін бос шаршылармен толтырамыз.

   Алты мәтіндік өріс, Text қасиетіндегі  мәтіндік өрісті тазалаңдар, Back Color қасиетінде сары түсті таңдаңдар. Пішіннің қажетті қасиеттері мен батырмаларын пішінді жүктеу барысында бағдарламалық жолмен өзгертеміз. Пішіннің келбеті суретте ұсынылған.

  

Төртінші пішіннің коды:

Private Sub Form Load ()

Form4.Left=10

Form4.Top=10

Form4.Height=Screen. Height

Form4.Width=Screen. Width

Form4.Caption=’5 саны

x= Form4.Height

y= Form4.Width

Command1. Left=x-50

Command1.Top=y-4500

End Sub

 

Private Sub Command1_Click ()

If Text1.Text=””Then Text1.SetFocus

If Text2.Text=””Then Text2.Set Focus

If Text3.Text=””Then Text3.Set Focus

If Text4.Text=””Then Text4.Set Focus

If Text5.Text=””Then Text5.Set Focus

If Text6.Text=””Then Text6.Set Focus

If Text1.Text=”4 Then m=m+1

If Text2.Text=”1” Then m=m+1

If Text3.Text=”5” Then m=m+1

If Text4.Text=”3” Then m=m+1

If Text5.Text=”2” Then m=m+1

If Text6.Text=”5”Then m=m+1

Form4.Visible=False

Form5.Show

End Sub

 

6. 5-пішін. Picture қасиетінде сурет файлына жол сілтейміз. Пішінге келесі объектілерді орналастырамыз: Picture қасиеті батырмасына сурет файлынан жол көрсетіледі, Style қасиетіне - Graphical орналастырамыз. Пішіннің қажетті қасиеттері мен батырмаларын пішінді жүктеу барысында бағдарламалық жолмен өзгертеміз. Пішіннің келбеті суретте ұсынылған.

  

Бесінші пішіннің коды:

Private Sub Command1_Click ()

Form5.Visible=False

Form6.Show

End Sub

Private Sub Form Load ()

 

Form5.Left=10

Form5.Top=10

Form5.Height=Screen. Height

Form5.Width=Screen. Width

Form5.Caption=’5 саны

x= Form5.Height

y= Form5.Width

Command1. Left=x-50

Command1.Top=y-4500

End Sub