ГЛОССАРИЙNew (Новый — жаңа проект құру үшін шаблон мен мастерларды шақырады ;
Existing (Существующий — Visual Basic 6-те бұрынырақ құрылған проектілер мен проект-мысалдарды ашуға мүмкіндік береді.
Recent (Недавно созданный — соңғы ашылған проектілер жазылған тізімді береді;
Жаңа проектіні құру үшін New компоненті қолданылады. Онда келесідей проект шаблондар типін таңдауға болады:
Standard EXE — стандартты орындалатын қосымша;
ActiveX EXE— ActiveX орындалатын қосымша;
ActiveX DLL— ActiveX динамикалық кітапхана;
ActiveX Control— ActiveX тің басқару элементі;
VB Application Wizard— қосымша шебері ;
VB Wizard Manager — қолданушы шеберін құрушы шебер;
Data Project — берілгендер базасын басқару проектісі;
IIS Application —қосымша,серверде орналасқан Web-түйін (IIS — Internet Information Server);
Addin — қосымшаның мүмкіндіктерін кеңейтетін баптау, қосымша ;
ActiveX Document DLL —ActiveX құжаттардың динамикалық кітапханасы;
ActiveX Document EXE —ActiveX құжаттардың орындалу қосымшасы;
DHTML Application — динамикалық HTML-бетін жасаушы қосымша .