ЖҰПТҰЯҚТЫЛАР ОТРЯДЫ (Artiodactyla). КҮЙІС ҚАЙТАРМАЙТЫНДАР (Nonruminantia)