БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІК ЖОСПАРЫ


1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер

1000   Ақша қаражаттары 
1010   Кассадағы ақша қаражаты 
1020   Жолдағы ақша қаражаты 
1030   Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты 
1040   Карт-шоттардағы ақша қаражаты 
1050   Жинақ шоттарындағы қаражаты 
1060   Өзге ақша қаражаты 
1100   Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1110   Қысқа мерзімді берілген қарыздар 
1120   Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер 
1130   Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар 
1140   Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық 
       инвестициялар 
1150   Өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар 
1200   Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1210   Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді 
       дебиторлық берешегі 
1220   Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 
1230   Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді 
       дебиторлық берешегі 
1240   Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді 
       дебиторлық берешегі 
1250   Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 
1260   Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1270   Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар 
1280   Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1290   Күмәнді талаптар бойынша резерв 
1300   Қорлар 
1310   Шикізат және материалдар 
1320   Дайын өнім 
1330   Тауарлар 
1340   Аяқталмаған өндіріс 
1350   Өзге қорлар 
1360   Қорларды есептен шығару бойынша резерв 
1400   Ағымдағы салықтық активтер 
1410   Корпорациялық табыс салығы 
1420   Қосылған құн салығы 
1430   Өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
1500   Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1510   Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 
1520   Сатуға арналған істен шығатын топ 
1600   Өзге қысқа мерзімді активтер 
1610   Берілген қысқа мерзімді аванстар 
1620   Алдағы кезеңдердің шығыстары 
1630   Өзге қысқа мерзімді активтер

  2-бөлім. Ұзақ мерзімді активтер

2000   Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2010   Ұзақ мерзімді берілген қарыздар 
2020   Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
2030   Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2040   Өзге ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2100   Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2110   Сатып алушылар мен тапсырысшылардың  ұзақ мерзімді берешегі 
2120   Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2130   Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді 
       дебиторлық берешегі 
2140   Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді 
       дебиторлық берешегі 
2150   Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2160   Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2170   Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар 
2180   Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2200   Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2210   Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2300   Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2310   Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2320   Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы 
2330   Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан шығын 
2400   Негізгі құралдар 
2410   Негізгі құралдар 
2420   Негізгі құралдардың амортизациясы 
2430   Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар 
2500   Биологиялық активтер 
2510   Өсімдіктер 
2520   Жануарлар 
2600   Барлау және бағалау активтері 
2610   Барлау және бағалау активтері 
2620   Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы 
2630   Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын 
       шығындар 
2700   Материалдық емес активтер 
2710   Гудвилл 
2720   Гудвиллдің құнсыздануы 
2730   Өзге материалдық емес активтер 
2740   Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы 
2750   Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын 
       шығындар 
2800   Кейінге қалдырылған салықтық активтер 
2810   Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 
       салықтық активтер 
2900   Өзге ұзақ мерзімді активтер 
2910   Берілген ұзақ мерзімді аванстар 
2920   Алдағы кезеңдердің шығыстары 
2930   Аяқталмаған құрылыс 
2940   Өзге ұзақ мерзімді активтер

  3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер

3000   Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3010   Қысқа мерзімді банктік қарыздар 
3020   Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз 
       банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын 
       қысқа мерзімді қарыздар 
3030   Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша қысқа 
       мерзімді кредиторлық берешек 
3040   Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 
3050   Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3100   Салықтар бойынша міндеттемелер 
3110   Төлеуге тиісті корпорациялық табыс салығы 
3120   Жеке табыс салығы 
3130   Қосылған құн салығы 
3140   Акциздер 
3150   Әлеуметтік салық 
3160   Жер салығы 
3170   Көлік құралдары салығы 
3180   Мүлік салығы 
3190   Өзге салықтар 
3200   Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер 
3210   Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер 
3220   Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер 
3230   Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 
3240   Басқа да еркін төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 
3300   Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3310   Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек 
3320   Еншілес ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық 
       берешек 
3330   Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін қысқа 
       мерзімді кредиторлық берешек 
3340   Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін қысқа 
       мерзімді кредиторлық берешек 
3350   Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек 
3360   Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек 
3370   Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 
3380   Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар 
3390   Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3400   Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3410   Қысқа мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
3420   Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 
3430   Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 
       міндеттемелері 
3440   Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3500   Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 
3510   Алынған қысқа мерзімді аванстар 
3520   Алдағы кезеңдердің кірістері 
3530   Сатуға арналған істен шығатын топтың міндеттемелері 
3540   Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

  4-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

4000   Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4010   Ұзақ мерзімді банктік қарыздар 
4020   Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз 
       банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын 
       ұзақ мерзімді қарыздар 
4030   Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4100   Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4110   Берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді берешек 
4120   Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4130   Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін ұзақ 
       мерзімді кредиторлық берешек 
4140   Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ 
       мерзімді кредиторлық берешек 
4150   Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек 
4160   Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақылар 
4170   Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4200   Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4210   Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 
4220   Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау 
       міндеттемелері 
4230   Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау 
       міндеттемелері 
4240   Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4300   Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
4310   Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық 
       міндеттемелері 
4400   Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер 
4410   Алынған ұзақ мерзімді аванстар 
4420   Алдағы кезеңдердің кірістері 
4430   Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

  5-бөлім. Капитал мен резервтер

5000   Жарғылық капитал 
5010   Артықшылықты акциялар 
5020   Қарапайым акциялар 
5030   Салымдар мен пай 
5100   Төленбеген капитал 
5110   Төленбеген капитал 
5200   Сатып алынған меншікті үлес құралдары 
5210   Сатып алынған меншікті үлес құралдары 
5300   Эмиссиялық кіріс 
5310   Эмиссиялық кіріс 
5400   Резервтер 
5410   Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал 
5420   Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв 
5430   Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв 
5440   Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
       резерв 
5450   Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есептеуге 
       арналған резерв 
5460   Өзге резервтер 
5500   Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 
5510   Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) 
5520   Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) 
5600   Қорытынды пайда (қорытынды залал) 
5610   Қорытынды пайда (қорытынды залал)

  6-бөлім. Кірістер

6000   Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6010   Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 
6020   Сатылған өнімді қайтару 
6030   Бағадан және сатудан жеңілдіктер 
6100   Қаржыландырудан түскен кірістер 
6110   Сыйақылар бойынша кірістер 
6120   Дивидендтер бойынша кірістер 
6130   Қаржылық жалдаудан түскен кірістер 
6140   Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын операциялардан 
       түскен кірістер 
6150   Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер 
6160   Қаржыландырудан түскен өзге кірістер 
6200   Өзге кірістер 
6210   Активтерді істен шығарудан түскен кірістер 
6220   Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер 
6230   Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер 
6240   Құнсызданудан шығындарды қалпына келтіруден түскен кірістер 
6250   Бағам айырмасынан түскен кірістер 
6260   Операциялық жалдаудан түскен кірістер 
6270   Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен түскен 
       кірістер 
6280   Өзге кірістер 
6300   Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6310   Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6400   Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын ұйымның пайда 
       үлесі 
6410   Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі 
6420   Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі

  7-бөлім. Шығыстар

7000   Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 
7010   Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 
7100   Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар 
7110   Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар 
7200   Әкімшілік шығыстар 
7210   Әкімшілік шығыстар 
7300   Қаржыландыруға шығыстар 
7310   Сыйақылар бойынша шығыстар 
7320   Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатын шығыстар 
7330   Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар 
7340   Қаржыландыруға өзге шығыстар 
7400   Өзге шығыстар 
7410   Активтердің істен шығуы бойынша шығыстар 
7420   Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар 
7430   Бағам айырмасы бойынша шығыстар 
7440   Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша 
       шығыстар 
7450   Операциялық жалдау бойынша шығыстар 
7460   Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын 
       шығыстар 
7470   Өзге шығыстар 
7500   Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 
7510   Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 
7600   Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұйымның шығын үлесі 
7610   Қауымдастырылған ұйымдардың шығын үлесі 
7620   Бірлескен ұйымдардың шығын үлесі 
7700   Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар 
7710   Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар

 


 8-бөлім. Өндірістік есептің шоттары

8100   Негізгі өндіріс 
8110   Негізгі өндіріс 
8200   Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 
8210   Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 
8300   Көмекші өндірістер 
8310   Көмекші өндірістер 
8400   Жүкқұжат шығыстары 
8410   Жүкқұжат шығыстары