Оқу практикасының материалды – техникалық қамтамасыз етілуі


Оқу практикасын өткізу үшін химия кафедрасында:

             - аудиториялық  қор (14 аудитория: 1 дәрістік, 9 зертханалық-дәрістік, 4 ғылыми-зерттеу) 1 студентке cанағанда  өртке қарсы стандарттар мен санитарлық стандарттарға  сай, дәрістер, зертханалық және  практикалық  сабақтар, білім алушылардың өздік жұмысын орындауға, кеңестер жүргізуге арналған  аудиториялар; 

- зертханалық практикумдер жүргізу үшін зертханалық құрылғылармен жабдықталған (техникалық және аналитикалық таразылар, рН-метрлер, кептіргіш шкафтар, дистилляторлар, фотоэлектроколориметрлер,  центрифугалар, сонымен бірге жеткілікті мөлшердегі химиялық ыдыстар, химиялық реактивтер). Сонымен бірге кафедрада заманауй  ғылыми құралдармен жабдықталған химика-экологиялық мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу институты қызмет етеді, ондағы құралдар:

- Спектрофотометрлер (SPECOL, СФ-46, спектрометр атомно-абсорбционды (КВАНТ-ZЕТА); 

- Ионометриялық  анализатор (ИА-400);

- Рентген  микроанализаторы (INCA- England);

- Гамма-спектрометры (Canberra-USA);

- Альфа-спектрометры (Alpha Analyst, Canberra-USA);

- Ион-плазмалы спектрометр (Varian, Germany);

- Интерактивті  тақта  IQ board;

- EDIBON (QRTC) компьютерленген реактор – бір текті сұйықтықтарды кинетикалық зерттеуге арналған.